Sign in with:
Google

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Updated at: 2024-06-17 05:34

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

        บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญ และเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (Customer) คู่ค้า (Supplier) ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้มาติดต่องานหรือผู้เกี่ยวข้อง (Visitor or All concerned) กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลหรือการรักษาอย่างเป็นความลับและใช้งานตามที่เจ้าของข้อมูลยินยอมและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. คำจำกัดความ
  1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงบุคคลใด แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และไม่รวมถึงข้อมูลของนิติบุคคล
  2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจ หรือผู้ได้รับมอบหมาย ให้มีอำนาจ หน้าที่ตัดสินใจเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  3. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  4. ลูกค้า (Customer) หมายถึง เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจซื้อสินค้า หรือ ใช้บริการของบริษัท
  5. ผู้มาติดต่องาน หรือ ผู้เกี่ยวข้อง (Visitor) หมายถึง เจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่เข้ามาติดต่องานใด ๆ ในธุรกิจของบริษัท
  6. ผู้ร่วมงาน (Employee) หมายถึงเจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่บริษัทว่าจ้างเข้ามาทำงานประจำหรือชั่วคราวในธุรกิจของบริษัท
 2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  1. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและ เป็นธรรมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล (รวมเรียกว่า“ประมวลผล”) และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้และให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือโดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ โดยสภาพไม่อาจให้ความยินยอมดังกล่าวได้ รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเข้าใช้งาน หรือการติดต่อต่างๆ ผ่านช่องทาง Social Media ของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์ในการติดต่องาน, หรือการให้บริการต่างๆ เช่น ชื่อ- นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, เพศ เป็นต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่
   1. เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ วิจัย สถิติ ( Scientific or Research)
   2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Vital Interest) เช่น การป้องกันโรคระบาด, อุบัติเหตุ, การบริการทางการแพทย์
   3. เพื่อความจำเป็นตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล (Necessary for the performance of contracts)
   4. เพื่อความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล (Public Task) หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบหมายแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
   5. เพื่อความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล (Legitimate Interest)
   6. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล (Legal Obligation)

   ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าใช้บริการ (เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)

   นอกจากนี้ กฎหมายได้กำหนดห้ามเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกัน บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้บริษัททำเช่นนั้น
    
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
   บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ และ/หรือคอนเทนต์ (Content) และ/หรือบริการ และ/หรือช่องทางที่ท่านใช้งานหรือเคยใช้งาน เพื่อให้ท่านทราบถึงภาพรวมข้อมูลที่เรามีการจัดเก็บทั้งหมด เราจึงจัดกลุ่มของประเภทข้อมูล ดังนี้
    

   
 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อการวิจัย ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน (ลูกค้า) เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
   และ/หรือคอนเทนต์ (Content) และ/หรือบริการใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน (ลูกค้า)
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และ/หรือเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) และ/หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นข้อมูลข่าวสารจากบริษัทซึ่งบริษัทได้จัดส่งถึงท่าน (ลูกค้า) รวมถึงการจัดทำรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) และ/หรือบริการใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับท่าน (ลูกค้า) ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทเอง บริษัทในเครือ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือของบุคคลอื่นผ่านการแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านหน้าจออุปกรณ์พกพา ทาง SMS หรือ ทางสื่อ Social เป็นต้น
  3. เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและประวัติการเข้ารับบริการของทางบริษัท
  4. เพื่อเป็นช่องทางติดต่อในการรับข้อติชม ข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ/หรือเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) และ/หรือบริการใดๆ ของทางบริษัทให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  5. เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อเพื่อร่วมสนุกตอบคำถามในรายการชิงรางวัลของที่ระลึกจากบริษัท
  6. เพื่อการให้บริการขายและจัดส่งสินค้าของบริษัท ตามคำสั่งซื้อของท่านโดยจัดส่งสินค้าให้ถึงที่อยู่ของท่าน
  7. เพื่อตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้า
  8. เพื่ออัพเดทสถานะข้อมูลการจัดส่งสินค้า
  9. เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่านเมื่อมีการรับบริการจากทางบริษัทในฐานะที่ท่านเป็นใช้บริการ และ/หรือผู้รับชมคอนเทนต์ (Content)
  10. เพื่อการบริหารและจัดการความปลอดภัย และ/หรือปกป้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  11. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบตลอดจนแนวทางหรือข้อกำหนดต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
  12. เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
  13. เพื่อตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของท่าน
 4. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
  1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
  2. บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งให้ทราบและท่านได้ให้ความยินยอมเท่านั้น บริษัทจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้เก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  3. บริษัทอาจใช้บริการบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด
 5. ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้า ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง พันธมิตรของบริษัท ตลอดจนบริษัทในเครือได้ และบริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทภายใต้ความยินยอมของท่าน ทุกกรณี โดยบริษัทกำหนดให้บุคคลที่สามเหล่านี้ต้องตกลงในเรื่องดังต่อไปนี้:
      ก. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดและเฉพาะเจาะจงซึ่งสอดคล้องกับความยินยอมของท่านเท่านั้น
      ข. ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้หลักการของกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 6. วิธีที่บริษัทปกป้องข้อมูลของท่าน
  บริษัทฯ จะใช้มาตรการป้องกันเชิงเทคโนโลยีสำหรับข้อมูลที่เป็นดิจิทัลไฟล์ (Digital file) โดยจะจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบสารสนเทศ และจะจัดให้มีรหัส ( Password ) เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และในเชิงกายภาพสำหรับข้อมูลที่เป็นเอกสาร โดยจัดให้มีตู้เก็บเอกสารและจัดให้มีกุญแจเปิด – ปิด เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และอาจจะจัดหามาตรการอื่นใดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อปกป้อง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้บริษัทฯ จากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิดและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยจะคำนึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการประมวลผลและลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลที่ท่านส่งให้กับบริษัทฯ ทั้งในระหว่างการส่งและเมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากท่านเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการปกป้อง หากท่านต้องการสำเนาข้อตกลงเหล่านี้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่อีเมล์ : dpo@gdh559.co.th
 7. สิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  1. การได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed) ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดในการเก็บข้อมูล ตลอดจนการนำไปใช้ หรือเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บ ข้อมูล, การนำไปใช้ หรือเผยแพร่, สิ่งที่ต้องการจัดเก็บ, ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ให้ข้อมูล
  2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ได้ให้ความยินยอม โดยสิทธิการเข้าถึงข้อมูลนั้นต้องไม่ ขัดต่อกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
  3. สิทธิในการได้รับและโอนถ่ายข้อมูล (Right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เคยให้ไว้กับบริษัทฯ รวมถึงส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปที่เคยให้ไว้ไปยังใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นในอยู่ในรูปแบบต่างๆ ที่เข้าถึงได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ โดยการใช้สิทธินั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย สัญญา หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
  4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสามารถทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ยกเว้นมีเหตุอันควรทางกฎหมายที่สำคัญจริงๆ เท่านั้น
  5. สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure / Right to be forgotten) ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ทำการลบหรือทำลายข้อมูลนั้น หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้
  6. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยการยกเลิกจะต้องไม่ขัดต่อข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมทางกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปก่อนหน้านี้
  7. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing) ท่านมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เมื่ออยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือระหว่างตรวจสอบเกี่ยวกับสิทธฺคัดค้าน
  8. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (Right of rectification) ท่านมีสิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ โดยการแก้ไขนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริต และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย
 8. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ
 9. นโยบายคุกกี้
  บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายคุกกี้ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ต่อท่าน รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาและความมั่นคงปลอดภัย บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บการตั้งค่าของท่าน บันทึกจำนวนการเข้าถึง และติดตามรูปแบบและสถิติการใช้งาน ท่านสามารถเลือกปิดการใช้คุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการฯ บางส่วนที่จำเป็นต้องเปิดการใช้คุกกี้ได้
 10. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
  บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ บริษัทฯมีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 11. ระยะเวลาบันทึกข้อมูล
  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ท่านมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
  ในฐานะลูกค้า (Customer) คู่ค้า (Supplier) ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้มาติดต่องานหรือผู้เกี่ยวข้อง (Visitor or All concerned)
  และ/หรือท่านได้เข้าชมเว็บไซด์ของบริษัท
 12. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
  หรือแจ้งความประสงค์ในการเพิกถอนความยินยอม แก้ไขเปลี่ยน และคัดค้าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ :
  เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
  โทร : 02-662-3404
  อีเมล์ : dpo@gdh559.co.th
  หรือติดต่อที่ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  บริษัทฯจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
  ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
  เราจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  ปัจจุบันประกาศความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564