Sign in with:
Google

บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

Updated at: 2024-07-18 12:14

บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติคุณบัตร


 

 

 

ในฐานะองค์กรสร้างเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัว
จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
โดยมี เป็ด ทศพล ทิพย์ทินกร ผู้เขียนบทภาพยนตร์ 'หลานม่า'
เป็นตัวแทนรับรางวัล และเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ
“เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น”
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา

 

 

 

 

 

 

 

Share :