Sign in with:
Google

ดูหนัง “บ้านเช่า..บูชายัญ” ลุ้นเที่ยว ลุ้นทอง!

Updated at: 2024-07-18 09:13

ดูหนัง “บ้านเช่า..บูชายัญ” ได้ลุ้นเที่ยว ลุ้นทอง ไปกับ 2 กิจกรรมแจกจัดหนัก

ที่มอบให้คุณพร้อมความหลอนจัดเต็ม!


“ดูบ้านเช่า..รับโชคบินฟรี”
ดู ‘บ้านเช่า..บูชายัญ’ ที่ MAJOR CINEPLEX 7 สาขาที่กำหนด วันที่ 6 เมษายนนี้เท่านั้น!

รับสิทธิ์เซอร์ไพรส์ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ จำนวน 14 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง ตามรายละเอียดดังนี้! 

 

รายละเอียดกิจกรรม “บ้านเช่า..รับโชคบินฟรี”

        ลูกค้าเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง ‘บ้านเช่า…บูชายัญ’ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 7 สาขาที่ร่วมรายการ (เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พระราม 2 และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (เฉพาะรอบที่มีกิจกรรม) ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางใดก็ได้ภายในประเทศ จากสายการบินนกแอร์ จำนวน 14 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 170,000 บาท

 

เงื่อนไขการลุ้นรับของรางวัล

- บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ต่อ 1 สิทธิ์  เฉพาะรอบฉายที่มีกิจกรรมเท่านั้น 

- กิจกรรมมีในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เท่านั้น เฉพาะสาขา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, พารากอน ซีนีเพล็กซ์,  เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พระราม 2 และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า(เฉพาะรอบที่มีกิจกรรม) 

- จับรางวัล โดยการสุ่มรอบการฉาย  และจับหมายเลขที่นั่งตามจำนวนบัตรชมภาพยนตร์ในรอบนั้นๆ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรอบ ภายในโรงภาพยนตร์

- บริษัทฯ จะทำการสุ่มจับรางวัลจากสาขาที่กำหนด สาขาละ 2 รอบฉาย (สุ่มรอบฉาย) รอบฉายละ 1 รางวัล

- ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

- สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์การรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีทุกกรณี

- ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น ได้

- คำตัดสินและดุลยพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

เงื่อนไขการยืนยันรับของรางวัล

- ผู้โชคดีจะต้องแสดงตนเพื่อยืนยันการรับของรางวัลในระหว่างการทำกิจกรรมเท่านั้น หากเกินจากเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

- กรณีของรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

- ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา 1 ฉบับ พร้อมลงลายเซ็นชื่อ-สกุล และสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ใช้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถเป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้

- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตรงตามบัตรประชาชนเท่านั้น

- หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์

- คำตัดสินและดุลยพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ผู้โชคดียินยอมให้มีการเผยแพร่ชื่อและภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ

เงื่อนไขการใช้ Voucher ตั๋วเครื่องบิน NOK AIR (TH)

1. บัตรโดยสารมีกำหนดการจองตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากมิใช้สิทธิ์ภายในกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

- ระยะเวลาของการใช้ Voucher 1 ปี (เริ่ม 6 เม.ย.2566 - 5 เม.ย.2567)

 

2. บัตรโดยสารมีกำหนดการเดินทางระหว่างตามระยะเวลาที่สายการบินกำหนด เท่านั้น หากไม่มีการใช้สิทธิ์ภายในกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

- Voucher นี้สำรองที่นั่งการเดินทางไป-กลับได้กับเส้นทางใดก็ได้ภายในประเทศเท่านั้น

 

3. บัตรโดยสารนี้เป็นที่นั่งประเภท NOK X-tra (รวมน้ำหนักกระเป๋า 15 kg) และไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเดินทางช่วงเทศกาล/วันหยุดต่อเนื่อง ไม่สามารถใช้เดินทางแบบ Fly’n Ride , Fly’n Ferry, Connecting Flight และไม่สามารถใช้เดินทางในเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่นได้

 

4.การติดต่อขอสำรองที่นั่ง ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเดินทาง โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่งทางอีเมล nokredemption@nokair.com (เวลาทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) สามารถเดินทางได้เฉพาะเส้นทางบินที่ได้ระบุไว้ใน Voucher เท่านั้น และผู้เดินทางต้องแจ้งรายละเอียดการเดินทาง ทั้งขาไป-ขากลับ ให้ครบถ้วน ไม่สามารถแยกเดินทางได้ทีละเที่ยวบิน

 

5. ผู้ได้รับสิทธิ์ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% โดยจะคำนวณจากราคาตั๋วเครื่องบิน ณ วันที่ทำการสำรองที่นั่ง รวมถึงค่าบริการผู้โดยสารขาออก (ภาษีสนามบิน) และ VAT7% ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผู้โดยสารต้องทำการโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารรายละเอียดดังนี้

 

ประเภทบัญชี บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร /สาขา ไทยพาณิชย์ ถนนสาทร หมายเลขบัญชี 101-225744-5

 

6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง กรุณาติดต่อ Call Center 1318 ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งส่วนต่างค่าโดยสาร และต้องการแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนกำหนดการเดิม

 

7. สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถเรียกขอใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดได้

 

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกนกแฟนคลับ

“บ้านเช่า..บูชาทอง”
ดู ‘บ้านเช่า..บูชายัญ’ ที่ SF CINEMA ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ 6-19 เมษายนนี้
ลุ้นทองคำจำนวน 12 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

ตามรายละเอียดดังนี้!


ระยะเวลากิจกรรม

             วันที่ 6 – 19 เมษายน 2566

 

ประกาศรางวัล

วันที่ 24 เมษายน 2566

 

รับรางวัล

             วันที่ 24 เมษายน 2566- 24 พฤษภาคม 2566

 

ช่องทางการร่วมกิจกรรม

ช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

  -   ออนไลน์ (www.sfcinema.com หรือ SF Cinema Application)

  -   ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ (Kiosk)

 

รายละเอียดกิจกรรม บ้านเช่า…บูชาทอง

ลูกค้า เอส เอฟ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง บ้านเช่า…บูชายัญ ทุกที่นั่ง ลุ้นรับทอง จาก Premium Gold Yaowarat จำนวน 12 รางวัล  มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ทองคำแท่ง น้ำหนัก 5 บาท   จำนวน 1 รางวัล

2.สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท   จำนวน 3 รางวัล

3.สร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง   จำนวน 8 รางวัล

 

ขั้นตอนเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ลูกค้าจะต้องทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ตามเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม และผ่านช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

2. ตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขการลุ้นรับของรางวัลและยอมรับเงื่อนไขเพื่อกรอกแบบฟอร์มตามช่องทางต่างๆดังนี้

- สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทาง Application ลูกค้าจะต้อง กดปุ่ม“เข้าร่วม” เพื่อยืนยันสิทธิ์และเข้าถึงหน้าข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หมายเหตุ: กรณีลูกค้ากดปุ่ม “ยกเลิก” จะไม่สามารถเข้าถึงหน้าการลงทะเบียนได้อีกในภายหลัง

- สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทาง Website ลูกค้าจะต้องสแกน QR Code และกรอก Booking Code เพื่อยืนยันสิทธิ์และเข้าถึงหน้าข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

- สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทางตู้จำหน่ายบัตรอัตโนมัติ Kiosk ลูกค้าจะต้องสแกน QR Code เพื่อยืนยันสิทธิ์และเข้าถึงหน้าข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หมายเหตุ: ลูกค้าจะต้องทำการสแกนภายในระยะเวลา 1 นาที หากเลยเวลาระบบจะกลับสู่หน้าหลัก และจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าการลงทะเบียนได้อีกในภายหลัง

3. ตรวจสอบข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พร้อมกดปุ่ม ยืนยัน

4. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, อีเมล ลงบนแบบฟอร์มที่แสดงหลังจบธุรกรรมเพื่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล

5.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sfcinema.com/contact-us


 

เงื่อนไขการลุ้นรับของรางวัล

 • บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ต่อ 1 สิทธิ์

 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 6 -19 เมษายน 2566 เท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 1 รายชื่อ ต่อ 1 การทำรายการซื้อ

 • ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน

 • ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ภายใต้ระยะเวลาที่กิจกรรมนั้นกำหนดเท่านั้น 

 • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์การรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีทุกกรณี

 • บริษัทฯ จะทำการสุ่มผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกา และประกาศรายชื่อผู้โชคดีบนเว็บไซต์ www.sfcinema.com ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น ได้

 • คำตัดสินและดุลยพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี

 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

 • การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

 

เงื่อนไขการยืนยันรับของรางวัล

- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ www.sfcinema.com

-  ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลทางอีเมล promotion@sfcinema.com โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายรับของรางวัล

-  ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล ภายในวันที่ 24 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2566  หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

- กรณีที่ของรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้โชคดีต้องชำระภาษีห้ก ณ ที่จ่าย 5%

- ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับพร้อมลงลายเซ็นชื่อ - สกุล และสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานการซื้อบัตรชม    ภาพยนตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ใช้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้

- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชน และ ข้อมูลของสมาชิก SF+ โดยตรวจสอบสิทธิ์ จาก SF Cinema Application

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบของรางวัล

- หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์

- การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Share :